اعضاء هیئت علمی

اعضای هیئت علمی موسسه قفقاز ،آناتولی و آسیای میانه


دکتر محمد مهدی پور، استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز، ادبیات فارسی

Mahdipour@tabrizu.ac.ir

 

دکتر احمد فرشبافیان، استادیار دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز، ادبیات فارسی و ترکی آذری

Farshbafian@tabrizu.ac.ir

 

دکتر محمد علی پرغو، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و تاریخ دانشگاه تبریز، تاریخ

parghoo@tabrizu.ac.ir

 

دکتر ابراهیم رنجبر، دانشیاریار دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز، ادبیات فارسی و ترکی آذری

Ranjbar@tabrizu.ac.ir

 

دکتر ابراهیم اقبالی، دانشیاریار دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز، ادبیات فارسی و ترکی آذری

eghbaly@tabrizu.ac.ir

 

دکتر محمد باقر علیزاده اقدم، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و تاریخ دانشگاه تبریز، علوم اجتماعی

m.alizadeh@tabrizu.ac.ir

 

دکتر محمد رضا عابدی، دانشیار دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه تبریز، ادبیات فارسی

abedi@tabrizu.ac.ir

 

دکتر ولی دین پرست، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و تاریخ دانشگاه تبریز، علوم اجتماعی

dinparast@tabrizu.ac.ir

 

دکتر حبیب آقاجانی ، استاد یار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی ، اقتصاد

h.aghajani@tabrizu.ac.ir

 

دکتر محمد ظاهری ،دانشيار دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، جغرافیا

m_zaheri@tabrizu.ac.ir